Vytvorenie účtu LIVING® - bezplatná registrácia

Vyplnením a odoslaním registračných údajov potvrdíte svoj záujem bezplatne a nezáväzne sa zaregistrovať do systému LIVING. Na adresu uvedenú v registrácii Vám zašleme email s prihlasovacími údajmi.

Zastupujem právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa oprávnenú podnikať v oblasti sprostredkovania predaja a prenájmu nehnuteľností na základe zápisu predmetnej činnosti v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri.

Zastupujem právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá má záujem využívať služby systému LIVING, jej primárnym zameraním však nie je predaj a prenájom nehnuteľností a preto nemá záujem vystupovať ako realitná kancelária.

Kontaktná osoba

,
Kontaktnou osobou by mal byť človek oprávnený zastupovať spoločnosť, v ideálnom prípade konateľ/konateľka spoločnosti.
:
:
:

Údaje o spoločnosti z Obchodného registra

:

Obchodné údaje vyplňte prosím dôsledne a presne podľa Obchodného resp. Živnostenského registra .

Do polí Ulica a Mesto začnite vpisovať, následne vyberte z ponúknutého zoznamu.

Ak je Vaša spoločnosť platcom DPH, zvoľte možnost "Platca DPH" a uveďte aj IČ DPH.

:
, :
:
:
:

Kontaktné údaje spoločnosti

:

Uveďte prosím oficálne a funkčné kontaktné údaje spoločnosti, prípadne uveďte aj korešpondenčnú adresu (adresu prevádzky).

:
Korešpondenčná adresa:
:
:
, :
:

Webová stránka pre realitnú kanceláriu

:

V prípade záujmu Vás budeme kontaktovať. Viac informácii o weboch pre realitné kancelárie

Všeobecné podmienky používania online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.

(ďalej len „Podmienky používania") (posledná úprava - 2015)

stanovujú pravidlá medzi
spoločnosťou Living.sk, s.r.o.
(ďalej len „Poskytovateľ")
a

užívateľom online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o..
(ďalej len „Užívateľ").

MALI BY STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAŤ PRED TÝM, AKO BUDETE VYUŽÍVAŤ KTORÉKOĽVEK SLUŽBY POSKYTOVANÉ  SPOLOČNOSŤOU LIVING.SK, S.R.O., V GLOBÁLNEJ POČÍTAČOVEJ SIETI INTERNET. AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO SLUŽBY NIŽŠIE UVEDENÝCH STRÁNOK SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A TAK, AKO JE STANOVENÉ ĎALEJ V TEJTO ZMLUVE. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEPOUŽÍVAJTE OBSAH A SLUŽBY TÝCHTO STRÁNOK. AKÝMKOĽVEK VYUŽITÍM OBSAHU ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU LIVING.SK, S.R.O., SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A NIE STE OPRAVNENÝ KONAŤ V ROZPORE S ICH USTANOVENIAMI.

 • Článok 1.
  Vymedzenie zakladných pojmov

  • 1.1. Online služba
   Online službou sa rozumie poskytovanie prístupu na internetové stránky: www.fatchilli.com, www.living.sk, www.reality.SME.sk, www.living.pluska.sk, www.living.spectator.sk, www.living.hnonline.sk (resp. ich aliasy)

  • 1.2. Poskytovateľ
   Poskytovateľom online služieb je Living.sk, s.r.o., ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 85322/B

  • 1.3. Užívateľ
   Užívateľom Online služieb je subjekt, ktorý sa využívaním online služieb Poskytovateľa zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania.

  • 1.4. Obsah
   Všetok obsah publikovaný Poskytovateľom (zahŕňajúci, nie však limitovaný na články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio- alebo videozáznamy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je chránený Autorským zákonom a je výhradným majetkom Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných partnerov. Online služby a ich obsah je chránený aj medzinárodnými zmluvami o autorstve, ktorých signatárom je Slovenská republika. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

 • Článok 2.
  Podmienky poskytovania a využívania online služby

  • 2.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zablokovanie, prípadne úplné vymazanie prístupu Užívateľa k Online službe, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

  • 2.2. Užívateľ nesmie šíriť alebo sa podieľať na šírení, predaji alebo redistribúcii obsahu Online služieb Poskytovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak písomnou formou medzi Užívateľom a Poskytovateľom.

  • 2.3. Niektoré Online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi publikovanie jeho názorov. Užívateľ nesmie publikovať akýkoľvek reklamný text, organizovať zbierky alebo inak popierať nekomerčný účel diskusných fór. Rovnako je zakázané, aby Užívateľ publikoval urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy. Niektoré Online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi publikovanie inzercie. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov resp. inzerátov. Poskytovateľ nemôže kontrolovať a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých diskusných príspevkov resp. inzerátov Užívateľa. Niektoré Online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi vytvorenie vlastného užívateľského účtu. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať všetky informácie vyžadované zo strany Poskytovateľa pri tvorbe užívateľského účtu pravdivo a pri vytváraní užívateľského účtu zastupovať len osoby, za ktoré je oprávnený takto konať. Užívateľ nesie aj priamu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré prostredníctvom Online služby publikuje.

  • 2.4. Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý, a publikovať reklamný materiál, akým je logo a www adresa, len v priestoroch, ktoré boli na tento účel Poskytovateľom výslovne určené. Užívateľ sa zároveň zaväzuje nedegradovať obsah služieb Poskytovateľa duplikovaním Užívateľom zadávaného obsahu v rámci jednej domény, predovšetkým však nezadávať ten istý inzerát viacnásobne.

  • 2.5. Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch nasledovným spôsobom:
   - v poli „LOKALITA“ sa Užívateľ zaväzuje vždy uvádzať  lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnuteľnosť nachádza,
   - ak sa rozhodne využiť funkciu aktivovanú tlačidlom „Pridaj pozíciu na mape", Užívateľ sa zaväzuje uviesť na mape vždy lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnuteľnosť nachádza, a to čo najpresnejšie,
   - v poli „Slogan“ sa Užívateľ zaväzuje neuvádzať žiadny reklamný materiál, akým je napr. Názov spoločnosti alebo webové adresy,
   - v poli „Text inzerátu“ sa Užívateľ zaväzuje uvádzať popis inzerovanej nehnuteľnosti obsahujúci len také webové odkazy, ktoré smerujú na stránku priamo súvisiacu s inzerovanou nehnuteľnosťou,
   - Užívateľ sa zaväzuje pridávať k inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá priamo súvisí  s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklamný alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál.

  • 2.6. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom Poskytovateľom sú vlastníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou systému, i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje nezneužiť neverejné informácie ukladané v systéme Užívateľom vo svoj prospech ani v prospech tretích strán, ako aj chrániť pred zneužitím a nesprístupniť tretím stranám akékoľvek neverejné údaje ukladané v systéme Užívateľom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

  • 2.7. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Online služieb Poskytovateľa, nenahrádzajú oficiálne právne, finančné alebo realitné poradenstvo. Užívateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom online služieb Poskytovateľa nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.

  • 2.8. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Online služieb. Je v záujme Poskytovateľa, aby všetky funkcie Online služieb boli poskytované Užívateľom v maximálnej možnej kvalite.

  • 2.9. Poskytovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

  • 2.10. Užívateľ nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútaviek alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do Online služieb.

  • 2.11. Poskytovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami Poskytovateľa.

 • Článok 3.
  Zmeny a platnosť

  • 3.1. Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania meniť. Nové znenie Podmienok používania je Poskytovateľ povinný zverejniť najneskôr 10 pracovných dní pred ich účinnosťou.

  • 3.2. Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.

 


Inzerujte na portáloch rodiny LIVING

LIVING - komplexný pohľad na reality a ich inzerciu